Energiepremies

De overheid wil iets doen voor een beter milieu. Investeringen in dubbel glas (en andere energiebesparende zaken) kunnen afgetrokken worden van je belastingen.

Laat ons eens gaan zoeken...
http://mineco.fgov.be/energy/home_nl.htm

Ok, dat is vrij duidelijk, behalve die verdachte opmerking onderaan:
* onder bepaalde voorwaarden van het K.B. van 20/12/2002 en het KB van 23/06/2004.

Eens gaan lezen wat daar in staat:
"Artikel 1. In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVsepties ingevoegd die luidt als volgt: " Afdeling XXVsepties - Vermindering voor energiebesparende uitgaven (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 145.24)"

Oei, precies niet echt duidelijk. Misschien is de tweede beter?

Tweede KB:
Artikel 1. In artikel 63.11, § 1, 1°, vierde lid, b, eerste streepje, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2002, worden de woorden "eerste lid, 1° tot 3°" vervangen door de woorden "eerste lid, 1° tot 3°bis ".

We zijn niet ver verwijderd van de recursieve wettekst...

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.